Tisztelt Szülők!

Intézményünk a következő tanévtől csatlakozni szeretne az Eszterházy Károly Egyetem által támogatott KOMPLEX ALAPPROGRAM szerint működő intézményeihez. A program egy módszertani megújulást jelent, amely elősegíti a tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, tanulási képességük fejlesztését, tanuláshoz való viszonyának fejlődését, a motiváció fenntartását. Azt gondoljuk, hogy a program segítségével - a tanítás folyamatába játékos, élményszerű elemek bevonásával - segíteni tudjuk valamennyi tanuló munkáját. A módszer bevezetése után a tanórák egy része valósul meg ebben a formában.

Kötelező eleme a programnak egy délutáni alprogrami foglalkozás, amely egy tanéven keresztül további segítséget ad az adott területen.

A választható alprogramok:

·         Testmozgásalapú alprogram 

·         Művészetalapú alprogram

·         Digitális alapú alprogram

·         Logikaalapú alprogram

·         Életgyakorlat-alapú alprogram

A Testmozgásalapú alprogram célja az egészséges, egészségtudatos életmódot megalapozni tudó, élmény- és tanulóközpontú módszertan elterjesztése. További cél, hogy az alapvető szükségletekhez tartozó napi fizikai aktivitási mennyiség mozgásos tevékenységekkel valósuljon meg, az iskolai szabadidőben jelenjenek meg a mozgásos tevékenységek és a tanulói önkéntességen alapuló önszerveződések, melyek a szabadidő konstruktív eltöltéséhez járulnak hozzá.

A Művészetalapú alprogram célja a művészeteket eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára. A művészeti nevelés feladata, hogy az alkotás és befogadás élményén keresztül járuljon hozzá a nevelési-oktatási feladatok megvalósításához.

A Logikaalapú alprogram célja játékos, élményszerű módszerek integrálása az oktatásba, melyek segítségével a gyerekek logikai, gondolkodási és problémamegoldó képessége fejleszthető. Azt a célt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fáradságos folyamatnak, a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás. A legtöbb játékhoz több résztvevő kell, így a csoportos tevékenység lehetőséget nyújt a szociális képességek fejlődésére is (kommunikációs képességek, tolerancia, a szabályokhoz való igazodás képessége).

A Digitális alapú alprogram legfőbb célja, hogy az oktatásba integrált IKT-eszközöket értő és kritikus módon alkalmazni képes „digitális állampolgárokat” neveljünk. Azt a célt szeretnénk elérni, hogy a tanulás és a tudás megszerzése a digitális alkalmazások használatával legyen örömforrás, ezzel növelve a tanulók motivációját.

Az Életgyakorlat-alapú alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, ami sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, a kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást. Az Életgyakorlat-alapú alprogram része a környezettudatosság és a fenntarthatóság széles értelmezési spektrumának kialakítása is.

 A KRÉTA naplón keresztül minden érintett tanuló szülőjének / gondviselőjének (1.-7. évfolyam) kiküldésre kerül egy üzenet, melyre válaszüzenetben június 4-ig írják meg a KRÉTA naplóban, gyermekük részére a következő tanévre milyen alprogrami foglalkozást választanak!

 Egy alprogrami foglalkozás választása kötelező minden tanuló számára! Ezek a foglalkozások a tanórák után, a délután folyamán kerülnek majd megszervezésre!

 A program része lesz a „Ráhangolódó foglalkozás”, amelyet terveink szerint heti 3 alkalommal (15 perces foglakozások) a tanítási órák előtt fogunk tartani minden osztályban az osztályfőnök vezetésével. Ezek a foglalkozások biztosítják, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben.

A Komplex Alapprogram részeként lehetőség van továbbá a „Te órád”-on való részvételre is, amely nem kötelező, a tanuló szabad választása alapján működik esetenként. A „Te órád” egy olyan kezdeményezés, ahol felbomlanak az osztálykeretek, és a gyerekek az érdeklődésüknek megfelelően választanak témát. Itt akár eltérő korcsoportok is találkozhatnak egymással.

 A Komplex Alapprogram egyik fontos eleme az úgynevezett „Komplex óra”.

A Komplex órákban a tantárgyi és az alprogrami tartalmak ötvöződése jelenik majd meg, de ez a tanulók számára nem jelent plusz délutáni elfoglaltságot, ezek az órák az órarendi tanórákba lesznek beépítve.

 Hiszünk abban, hogy az Önök támogatásával iskolánk is bevezetheti a programot, számítunk segítő együttműködésükre, hiszen mindnyájunk közös érdeke a gyerekek motiváltsága, sikerélmények biztosítása, hogy eredményeink, iskolai mindennapjaink még jobbak legyenek.

 További jó együttműködést kívánva, tisztelettel:

Urbánné Kovács Eszter

intézményvezető