KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

A szaktárgyi, a kulturális és a sport eredmények közé 2017. szeptember 1-től a tanulók iskolán kívül szerzett eredményei is beszámíthatók!

A Fekiács József Emlékplakett:

Az alapítvány célját rögzítő alapítólevél szerint a tanév legeredményesebb nyolcadik osztályos tanulói jogosultak a kitüntető cím elnyerésére.

Az eredményességet évente az itt leírt követelményeknek megfelelően döntjük el:

 • Járjon élen a tanulásban, legyen a legjobbak között, legfeljebb két 4-es tantárgyi eredménye lehet év végén,
 • A tanórai szereplésen túl használja ki az ismeretszerzés más lehetőségeit
 • A díj elnyeréséhez a következőkben felsorolt szaktárgyi eredmények legalább egyike szükséges:
  • Zrínyi Ilona matematika versenyen 1-100. helyezés,
  • TITOK országos versenyen 1-10. helyezés,
  • Megyei vagy megyei területi szaktárgyi versenyen 1-15. helyezés,
  • SZÓLÁNC behívással végződő levelezős versenyen 1-10 helyezés (csak az a helyezés számít, amelyik a behívottak 50 %-nál jobb vagy azonos vele)
  • Országos szintű, behívással végződő levelezős verseny ( Mozaik, Bendegúz) döntőjében 1-15. helyezés,
  • Olyan országos szintű versenyeken, ahol nincs megyei forduló, ott 1-20. helyezés
  • Nem behívással végződő levelezős versenyeken: 2 verseny, vagy egy verseny két egymástól független területén (tantárgyában) minden forduló feladatainak teljesítése, és az egyik tantárgyból legalább 1-3. helyezés elérése,
  • a Litteratum nyelvi versenyen 1-5. helyezés.
 • Öregbítse iskolánk hírnevét a kultúra vagy a sport valamely területén:
  • Legyen egyéni vagy csapateredménye (I-VI) körzeti vagy ennél magasabb kulturális (előadó-művészeti, képzőművészeti) versenyen (az iskolán kívüli művészeti tevékenységek eredményeit az igazgató az IDK vezetőjével együtt elbírálva e feltétel teljesítésének minősítheti)
  • Folyamatosan járjon egy sportág edzéseire, bírja tanára vagy edzője javaslatát a díj elérésére. Az iskola színeiben érjen el legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy megyei versenyen 1-6. helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság régióbajnokságában 1-10. helyezést.
 • élvezze az osztályfőnök javaslatát, a közösségért végzett munkája alapján,
 • magatartása és szorgalma legyen példás,
 • a tanév során nincs írásbeli figyelmeztetése /ha mégis, úgy rendelkezzék az adott területen szerzett legalább azonos szintű dicsérettel/.

Ha az évfolyam nyolcadikosai között nincs olyan tanuló, aki megfelelne a követelményeknek, úgy a cím nem kerül kiadásra.

A cím viselője Fekiács József Emlékplakett-et, oklevelet, az alapítvány kamatából egy meghatározott összeget kap, és a neve felkerül a kitüntetett tanulók nevét őrző márványtáblára.


A Nevelőtestületi dicséret:

Annak a negyedikes tanulónak adható, aki az alsó tagozaton folyamatosan (legalább 2 éven keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken, és 4. év végén a Fekiács-díj feltételeit teljesíti úgy, hogy a szaktárgyi-, kulturális – és/vagy sporteredményei közé bármely korábbi eredménye beszámítható.

Az 5-7 évfolyamon azoknak a tanulóknak adható, akik maradéktalanul teljesítik a Fekiács-díj feltételeit.

A 8. évfolyamosok közül azoknak adható, akik egy területen nem felelnek meg a Fekiács-díj kiírásának (ha ez a tanulmányi eredményt érinti, akkor az átlaga legalább 4,5 legyen, négyesnél rosszabb osztályzat nélkül).


„Kiváló tanuló” cím:

Alsósoknál: 

Annak a negyedikes tanulónak adható, aki az alsó tagozaton folyamatosan (legalább 2 éven keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken.  4. év végén bármely korábbi szaktárgyi eredménye beszámítható.

magatartása és szorgalma példás

tanulmányi eredménye kitűnő, vagy jeles

Felsősöknél:

A címet az a felső tagozatos tanuló kaphatja meg, akinek legalább 2 szaktárgyi eredménye van (ez lehet egy területen is)

magatartása és szorgalma példás

tanulmányi eredménye kitűnő, vagy jeles

A díjat megkaphatja az a 4-8. osztályos sajátos nevelési igényű tanuló is, aki egész évben kiemelkedő szorgalommal és eredményességgel dolgozott, ezzel példát mutatott társainak.

 

"Jó tanuló, jó sportoló" cím:

A fenti címet az iskola 4-8. osztályos tanulója kaphatja meg, ha a     sportban és a tanulásban élen jár.
A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap:

Az a negyedikes tanuló,

aki az alsó tagozat bármely évfolyamán teljesíti az 5-8. évfolyamosoknál leírt feltételek közül a sport eredményt, vagy amennyiben a rendező szövetség nem hirdet eredményt a versenysorozat végén, legalább két éven keresztül folyamatosan részt vesz egy csapat edzésein és rendszeresen szerepel a mérkőzéseken és 4. évfolyamon teljesíti az ott felsorolt többi feltételt, illetve legfeljebb 4 tantárgyi négyes osztályzata van.

Az 5-8. évfolyamokon annak adható:

 • akinek tanulmányi átlaga legalább 4,5 – négyes osztályzatnál gyengébb nélkül,
 • akinek magatartása és szorgalma legalább jó,
 • aki bírja testnevelő tanára és edzője javaslatát
 • aki folyamatosan jár egy sportág edzéseire, legalább heti 2 alkalommal,
 • aki az iskola színeiben elér legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy megyei versenyen 1-6. helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság régióbajnokságában 1-10. helyezést

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti.


Az "Év sportolója" cím odaítélésének feltételei

A fenti címet az iskola bármely tanulója korától függetlenül megkaphatja.
A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap, aki:

 • rendszeresen látogatja az iskolai sportszakkörök valamelyikét, vagy részt vesz az iskola színeiben sportversenyen, ha a testnevelő tanára felkéri,
 • iskolánk színeiben legalább megyei szinten 1-6. helyezést ér el,
 • a testnevelés tantárgyhoz való hozzáállása példamutató, tantárgyi osztályzata jeles, a fenti kritériumoknak megfelelő tanulók közül a tanuló edzőjének előterjesztése (az előterjesztés tartalmazza az egész évi sporttevékenységet) alapján a tantestület szavazással dönt.

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti.


Jutalom kirándulás

Az iskola által a tanév végén szervezett jutalom kiránduláson vehet részt az a tanuló, aki a tanév során a korábban említett 4 területből (szaktárgyi, kultúra, sport, közösségi) legalább háromban jeleskedett (ért el legalább körzeti eredményt, vagy végzett kiemelkedő közösségi munkát), vagy a 3 területből (szaktárgyi, kultúra, sport) ugyan csak két területen volt eredményes, de területenként minimum 2, legalább körzeti szintű eredménye volt.


 

Érvényes 2017. szeptember 1-től.